Caderno01

Caderno02

Caderno03

Caderno04

Caderno05

Caderno06

Caderno07

Caderno08

Caderno09

Caderno10

Ficha técnica

  • Título Memoria viva de Noia
  • Título descritivo Deseño e maquetación de cadernos divulgativos da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Noia
  • Data Maio 2015
  • Edita Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Noia
  • Textos Ana Filgueiras Rei
  • Tradución Celia Recarey Rendo
  • Deseño e maquetación Cenlitrosmetrocadrado
  • Tipografía Isaac Sans. Mais Types
  • Impresión Gráficas Sementeira
  • Fotografía Cenlitrosmetrocadrado